Cafe Xô Bồ

Thời Gian: 05/2018
Địa Điểm: Hồ Chí Minh