Văn Phòng Vietcombank

Thời Gian: 03/2016
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 150m2