Văn Phòng Trường Sơn

Thời Gian: 03/2015
Địa Điểm: Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 600m2