Văn Phòng Starbucks

Thời Gian: 03/2015
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 100m2