Văn Phòng Gerbera

Thời Gian: 05/2016
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 50m2