Up Coffee

Thời Gian: 05/2017
Địa Điểm: Hà Nội, Việt Nam
Diện Tích: 280m2