True Spa

Thời Gian: 04/2018
Địa Điểm: Bình Dương, Việt Nam
Diện Tích: 190m2