Sky Coffee Sân Vườn

Thời Gian: 07/2017
Địa Điểm: Tiền Giang, Việt Nam
Diện Tích: 200m2