Nhà Hàng Việt Bakery

Thời Gian: 2016
Địa Điểm: Concept
Diện Tích: 100m2