Nhà Hàng The AORDIC

Thời Gian: 05/2018
Địa Điểm: Concept