Nhà Hàng Đà Nẵng

Thời Gian: 2016
Địa Điểm: Đà Nẵng
Diện Tích:200m2