Nhà Hàng Chay

Thời Gian: 07/2017
Địa Điểm: Bình Dương
Diện Tích: 120m2