Jungle Bistro

Thời Gian: 04/2018
Địa Điểm: Hồ Chí Minh