Karaoke Trần Não

Thời Gian: 12/2017
Địa Điểm: HCM