Karaoke Icool Booth

Thời Gian: 03/2018
Địa Điểm: HCM