Han Coffee Hà Nội

Thời Gian: 06/2017
Địa Điểm: Hà Nội, Việt Nam
Diện Tích: 80m2