Han Coffee Đà Nẵng

Thời Gian: 07/2018
Địa Điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Diện Tích: 400m2