Green House Cafe

Thời Gian: 03/2017
Địa Điểm: Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 90m2