golden nuts cafe

Thời Gian: 9/2016
Địa Điểm: Bình Dương
Diện Tích: 90m2