Dwash Cafe

Thời Gian: 02/2017
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 53m2