Cửa Hàng Ala Mall

Thời Gian: 07/2017
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 65m2