CREATIVE COFFEE

Thời Gian: 04/2017
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 35m2