Cafe Thảo Điền

Thời Gian: 07/2016
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 50m2