Cafe Sách

Thời Gian: 04/2017
Địa Điểm: Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 112m2