Cafe quận 7

Thời Gian: 3/2016
Địa Điểm: Concept
Diện Tích: 50m2