Cafe Leaf And Drink

Thời Gian: 10/2016
Địa Điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Diện Tích: 180m2