Cafe Jungle Bistro

Thời Gian: 04/2018
Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 85m2