Bệnh Viện Hưng Thịnh

Thời Gian: 08/2018
Địa Điểm: Lào Cai