Aurora Spa

Thời Gian: 02/2017
Địa Điểm: Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 80m2