4GS Texas Bakery

Thời Gian: 06/2018
Địa Điểm: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 90m2